ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Επίπεδο Α1

 Δ’ ή  Ε’ Δημοτικού
ΣΤΟΧΟΣ:

Γνωριμία με την ξένη γλώσσα. Συστηματική εκμάθηση, εξάσκηση και εμπέδωση όλων των δεξιοτήτων της γλώσσας.

 Επίπεδο Α2

 Ε’ ή ΣΤ’ Δημοτικού
 ΣΤΟΧΟΣ:

Συστηματική εκπαιδευτική διαδικασία και εκμάθηση όλων των δεξιοτήτων της γλώσσας. Ιδιαίτερη έμφαση στη δομή του προφορικού, γραπτού λόγου και της ακουστικής ικανότητας, στη γραμματική και παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου. Σ’ αυτή την τάξη γίνεται εισαγωγή και προετοιμασία για το πτυχίο των Γερμανικών Α2.