ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 • eoppep XL
 • ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ
  Επιμόρφωση γονέων σε θέματα που αφορούν στη συμπεριφορά των παιδιών τους (ψυχολογικά, διατροφικά, κοινωνικά κτλ)

 • ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
  Οργάνωση και καθοδήγηση της μαθησιακής προετοιμασίας ανάλογα με τις μαθησιακές ιδιαιτερότητες
   
 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΦΙΛ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
  Εκπαίδευση καθηγητών όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων στο σχεδιασμό, εφαρμογή και εμπλουτισμό πλάνων μαθημάτων με βάση το μαθησιακό προφίλ των εκπαιδευομένων.

 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
  Εκπαίδευση καθηγητών όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων στον σχεδιασμό, εφαρμογή και εμπλουτισμό πλάνων μαθημάτων με βάση τη διαφοροποιημένη διδασκαλία

 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟ BLENDED LEARNING 
  Εκπαίδευση καθηγητών όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων στο σχεδιασμό, εφαρμογή και εμπλουτισμό πλάνων μαθημάτων ενσωματώνοντας τις νέες τεχνολογίες και το Blended learning στην εκπαίδευση

 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
  Εκπαίδευση Διοικητικού προσωπικού σε θέματα εξυπηρέτησης πελατών, τηλεφωνικής επικοινωνίας, marketing, αρχειοθέτησης, τήρησης βιβλίων 

 • ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ
  Υποστήριξη και συμβουλευτική σε θέματα που αφορούν στον επαγγελματικό προσανατολισμό και την προετοιμασία για την αγορά της εργασίας.

 • ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Β’ & Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ
 • 1.Κίνδυνοι στην εργασία. Εργατικό ατύχημα, ασθένεια. Ευθύνες, υποχρεώσεις εργοδοτών.
 • 2.Νομοθετικό πλαίσιο ασφάλειας, υγείας εργαζομένων.
 • 3.Υποχρεώσεις, καθήκοντα τεχνικού ασφάλειας. Εκπαίδευση, προστασία σε περίπτωση ανάγκης.
 • 4.Εργασία με Η/Υ
 • 5.Προδιαγραφές χώρων, Διαμόρφωση θέσεων εργασίας.
 • 6.Εκτίμηση κινδύνου. Επικίνδυνες ουσίες.
 • 7.Κίνδυνοι τεχνητού εξοπλισμού.
 • 8.Εκτίμηση κινδύνου

 • ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
   
 • 1. Εισαγωγή στην ασφάλεια τροφίμων
  2. Μικροοργανισμοί και χαρακτηριστικά αυτών
  3. Τροφοδηλητηριάσεις και η παρεμπόδισή τους
  4. Ατομική υγιεινή και συμπεριφορά του χειριστή τροφίμων
  5. Το Εργασιακό Περιβάλλον
  6. Πρακτικές καθαρισμού
  7. Κοινά μιάσματα και έλεγχος αυτών
  8. Νομοθεσία υγιεινής τροφίμων
 •  
    ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
 • 1.Αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων
 • 2.Δυναμική και διεργασία της ομάδας
 • 3.Θεωρίες μάθησης & χαρακτηριστικά ενηλίκων
 • 4.Εκπαιδευτικές τεχνικές και Εκπαιδευτικά μέσα
 • 5.Σχεδιασμός διδακτικής ενότητας και αξιολόγηση
 • 6.Σχεδιασμός μικροδιδασκαλίας
 • 7.Παρουσίαση πιλοτικών μικροδιδασκαλιών 
 • 8.Βασικές ικανότητες εκπαιδευτή ενηλίκων - διαπολιτισμικότητα
 •  
    ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 1 

1.Εκπαιδευτική Εισαγωγή
2.Ιδιωτική Ασφάλεια: Θεσμικό Πλαίσιο, Διεθνείς Τάσεις-Ελληνική Πραγματικότητα
3.Ποινικό Δίκαιο
4.Ποινική Δικονομία
5.Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι
6.Εισαγωγή στην Ασφάλεια
7.Το προφίλ του Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας
8.Βασικά Καθήκοντα του Προσωπικού Ι.Ε.Π.Υ.Α.
9.Ανταπόκριση σε Περιστατικά
10.Ασφάλεια Εγκαταστάσεων
11.Εξοπλισμός, Μέσα & Τρόποι Προστασίας του Προσωπικού Ασφάλειας
12.Προστασία Προσώπων/Χρηματαποστολών
13.Πυρασφάλεια & Αντιμετώπιση Τεχνολογικών Ατυχημάτων
14.Παροχή Πρώτων Βοηθειών

KΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
 1. Νομοθεσία που διέπει τα Γεωργικά φάρμακα, κίνδυνοι από τη χρήση παράνομων προϊόντων                φυτοπροστασίας και τήρηση αρχείου χρήσης γεωργικών φαρμάκων
 1. Πηγές κινδύνου και Κίνδυνοι των Γεωργικών Φαρμάκων, μέτρα ελαχιστοποίησης των κινδύνων, μέτρα έκτακτης ανάγκης για την προστασία ανθρώπου και περιβάλλοντος και μέσα παρακολούθησης της υγείας.
 2. Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία
 3. Εξοπλισμός εφαρμογής των Γεωργικών φαρμάκων